Quy định pháp luật về xử lý vi phạm ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư

1. Các quy định về công tác kiểm tra và xử lý vi phạm về tiếng ồn: Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014, Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT được ban hành theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. Cụ thể:

1.1. Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT được ban hành theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định giới hạn tối đa các mức tiếng ồn tại khu vực thông thường, có con người sinh sống, hoạt động và làm việc, gồm khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính như sau

– Từ 6 giờ đến 21 giờ là 70 dBA ;

– Từ 21 giờ đến 6 giờ là 55dBA.

1.2. Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quy định hành vi vi phạm các quy định về tiếng ồn, sẽ bị xử phạt như sau: (Điều 17. Vi phạm  các quy định về tiếng ồn)

Đối với cá nhân:

– Phạt cảnh cáo so với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn dưới 02 dBA .- Phạt tiền từ một triệu đồng đến 5.000.000 đồng so với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 02 dBA đến dưới 05 dBA .- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 05 dBA đến dưới 10 dBA .- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng so với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 10 dBA đến dưới 15 dBA .- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng so với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 15 dBA đến dưới 20 dBA .- Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng so với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 20 dBA đến dưới 25 dBA .

–  Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn  vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 25 dBA đến dưới 30 dBA.

– Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng so với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 30 dBA đến dưới 35 dBA .- Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng so với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 35 dBA đến dưới 40 dBA .- Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng so với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn trên 40 dBA .- Hình thức xử phạt bổ trợ :a ) Đình chỉ hoạt động giải trí gây ô nhiễm tiếng ồn của cơ sở từ 03 tháng đến 06 tháng so với trường hợp vi phạm lao lý tại những khoản 4, 5, 6 và 7 Điều này ;b ) Đình chỉ hoạt động giải trí của cơ sở từ 06 tháng đến 12 tháng so với trường hợp vi phạm pháp luật tại những khoản 8, 9 và 10 Điều này .- Biện pháp khắc phục hậu quả :a ) Buộc triển khai giải pháp giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính so với những vi phạm pháp luật tại Điều này gây ra ;

b)  Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu  môi trường trong trường hợp có vi phạm về tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật môi  trường hoặc gây ô nhiễm tiếng ồn theo định mức, đơn giá hiện hành đối với các  vi phạm quy định tại Điều này.

Đối với tổ chức: mức phạt tiền bằng 02 lần mức  phạt tiền với cùng hành vi vi phạm hành chính của cá nhân.

1.3. Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, quy định hành vi “Gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau” sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với cá nhân. Đối với tổ chức mức phạt tiền bằng gấp đôi mức phạt tiền của cá nhân.