nước giặt quần áo trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

21 Đây là một luật lệ vững bền dành cho họ: Người rảy nước tẩy uế+ phải giặt quần áo mình, ai chạm vào nước tẩy uế sẽ bị ô uế đến chiều tối.

21 “‘This will serve as a lasting statute for them: The one spattering the water for cleansing+ should wash his garments, and the one touching the water for cleansing will be unclean until the evening.

jw2019

Mẹ giặt quần áo ở suối, dùng những tảng nước đá lớn làm bàn giặt.

She washed clothes at the creek, using the larger pieces of ice as a scrub board.

jw2019

(Vỗ tay) Bạn đem nước, xà phòng của mình, tôi giặt quần áo cho bạn.

(Applause) You bring your water, you bring your soap, I wash the clothes for you.

ted2019

Một sản phẩm mà chúng ta đã và đang thực hiện gần đây, Một sản phẩm Rinse cho phép chúng ta tiết kiệm nước mỗi lần giặt áo quần.

A product that we’ve just launched recently, One Rinse product that allows you to save water every time you wash your clothes.

ted2019

Sau khi cạo sạch, người sẽ giặt quần áo, tắm trong nước, và người sẽ được tinh sạch.

After he shaves off all his hair, he will wash his garments and bathe himself in water, and he will be clean.

jw2019

+ 21 Ai chạm vào giường người đó thì phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối.

+ 21 Anyone touching her bed should wash his garments, bathe in water, and be unclean until the evening.

jw2019

8 Người nào thiêu con bò thì phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và sẽ bị ô uế đến chiều tối.

8 “‘The one who burned the cow will wash his garments in water and bathe himself* in water, and he will be unclean until the evening.

jw2019

5 Ai chạm vào giường của người đó thì phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối.

5 A man who touches his bed must wash his garments, and he should bathe in water and be unclean until the evening.

jw2019

7 Ai chạm vào người bị chảy mủ thì phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối.

7 Whoever touches the flesh of the one having a discharge should wash his garments, bathe in water, and be unclean until the evening.

jw2019

16 Nhưng nếu người đó không giặt quần áo và không tắm trong nước thì sẽ trả giá cho lỗi lầm mình’”.

16 But if he does not wash them and does not bathe himself,* he will answer for his error.’”

jw2019

8 Người đang được tẩy sạch phải giặt quần áo, cạo cả người, tắm trong nước và sẽ được tinh sạch.

8 “The one cleansing himself must wash his garments and shave off all his hair and bathe in water, and he will be clean.

jw2019

22 Ai chạm vào bất cứ thứ gì người đó ngồi thì phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối.

22 Anyone touching any article she sat on should wash his garments, bathe in water, and be unclean until the evening.

jw2019

27 Ai chạm vào những vật đó sẽ bị ô uế và phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối.

27 Anyone touching them will be unclean, and he must wash his garments, bathe in water, and be unclean until the evening.

jw2019

26 Người nào thả con dê cho A-xa-xên+ phải giặt quần áo mình và tắm trong nước, sau đó mới được vào trại.

26 “The man who sent away the goat for A·zaʹzel+ should wash his garments and bathe himself in water, and after that he may come into the camp.

jw2019

+ 6 Ai ngồi trên vật mà người bị chảy mủ đã ngồi thì phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối.

+ 6 Anyone who sits on an article that the one having a discharge sat on should wash his garments, bathe in water, and be unclean until the evening.

jw2019

8 Nếu người bị chảy mủ nhổ vào một người tinh sạch thì người bị nhổ phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối.

8 If the one who has a discharge spits on someone clean, that person must wash his garments, bathe in water, and be unclean until the evening.

jw2019

11 Nếu người bị chảy mủ+ chưa rửa tay mà chạm vào ai thì người đó phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối.

11 If the one with the discharge+ has not washed his hands in water and he touches someone, that person must then wash his garments, bathe in water, and be unclean until the evening.

jw2019

Nấu ăn, giặt quần áo bằng tay, và không có vòi nước trong nhà đều không có gì lạ đối với tôi.

Cooking, washing clothes by hand, and a lack of running water were not new to me.

jw2019

7 Thầy tế lễ sẽ giặt quần áo mình và tắm trong nước, sau đó người có thể vào trại; nhưng người sẽ bị ô uế đến chiều tối.

7 The priest will then wash his garments and bathe himself* in water, and afterward he may come into the camp; but the priest will be unclean until the evening.

jw2019

10 Ai chạm vào bất cứ thứ gì mà người đó ngồi sẽ bị ô uế đến chiều tối, và ai mang những thứ đó đi sẽ phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối.

10 Anyone touching anything that was under him will be unclean until the evening, and anyone who carries those items will wash his garments, bathe in water, and be unclean until the evening.

jw2019

Quần áo và chăn màn bị ngập nước cũng phải được giặt kỹ trong vòng vài ba ngày thì mới mong còn sử dụng được.

Flood-damaged clothes and blankets must also be thoroughly washed within a few days if they are to remain usable.

jw2019

13 Khi sự chảy mủ ngừng lại và người bệnh được lành thì người đó phải tính bảy ngày kể từ lúc lành bệnh để được tẩy uế, và phải giặt quần áo mình, tắm trong nước tinh khiết, rồi người sẽ được tinh sạch.

13 “‘When the discharge stops and the person becomes clean from it, he will then count seven days for his purification, and he must wash his garments, bathe himself in running water, and he will be clean.

jw2019

+ 15 Nếu một người, dù là người bản xứ hay ngoại kiều, ăn một con thú đã chết khi được tìm thấy hay bị thú hoang cấu xé+ thì phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối;+ rồi người sẽ được tinh sạch.

*+ 15 If anyone,* whether a native or a foreigner, eats an animal found dead or one torn by a wild animal,+ he must then wash his garments and bathe in water and be unclean until the evening;+ then he will be clean.

jw2019

Trong số đó, chúng tôi phải chịu tắm nhiều lần; trước hết với nước cà chua, rồi sữa, và ngay cả xà bông thô nhám nhà làm lấy để giặt quần áo.

Among them, we endured a variety of baths: first tomato juice, then cow’s milk, and even harsh homemade lye soap.

LDS

Giặt quần áo lót và khăn tắm của bạn riêng rẽ, sử dụng thuốc tẩy nếu có thể, và giặt tất cả khăn tắm trong nước có nhiệt độ ít nhất là 155 độ, sẽ giết đa số mầm bệnh .

Wash your underwear and towels separately, using bleach if possible, and wash all towels in water that ‘s at least 155 degrees, which will kill most germs .

EVBNews